Navigace

Obsah

Logolink

 

Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko se zapojil do projektu Svazu měst a obcí České republiky „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Předmětem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO (podmínky, prostředí) a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území. S čímž souvisí definování potřebného legislativního prostředí resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování DSO a CSS v území.

 

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO, dosáhnout:

 

1. Zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí

 

2. Zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám

 

3. Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,

 

4. Zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,

 

5. Přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Kontakt:

Centrum společných služeb DSO Kdyňsko

e-mail: kdynsko@seznam.cz, tel. 724 296 117, 602 168 171, 602 625 695

 

Využijte centra společných služeb

V Muzeu příhraničí, v Turistickém informačním centru ve Kdyni, zahájilo v červenci svůj provoz tzv. centrum společných služeb, které v návaznosti na projekt Svazu měst a obcí České republiky „Meziobecní spolupráce“ poskytuje starostům a zástupcům obcí Kdyňska služby a poradenství v oblasti veřejné správy, a to zejména v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování.

Centrum společných služeb je zároveň poradenským a informačním zázemím také pro občany, kteří se mohou na jeho pracovníky obracet s podněty a žádostmi týkajícími se styku s úřady nebo rozvoje území DSO Kdyňska v oblasti školství, sociální péče, odpadového hospodářství, cestovního ruchu, bezpečnosti, dopravy, zaměstnanosti, podnikání, životní prostředí, ale i volnočasových aktivit. 

V rámci centra společných služeb zároveň funguje bezplatná občansko-právní poradna pro oblast krizových situací, sociálně-právního poradenství a styk občanů s úřady. Pro občany je centrum otevřeno v pracovních dnech v provozní době Turistického informačního centra.